Materjal on valminud Tiigrihüppe Sihtasutuse toel.

Picture

Õpijuhend

Õppematerjali aluseks on põhikooli riiklik õppekava. Materjal vastab Koolielu portaalis avaldatud õppematerjalide kvaliteedinõuetele. Õppematerjali saab kasutada III kooliastmes geograafia teemade Loodusvööndid, Rahvastik, Keskkonnaprobleemid ning ka II kooliastmes loodusõpetuse vastavate  teemade käsitlemisel nii põhikooli riikliku õppekava kui ka põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel õpetamisel. Toimub ka lõimumine arvutiõpetuse, bioloogia ja keskkonnakaitsega.

Sihtgrupp: põhikooli riikliku õppekava ja põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava järgi õppivad
6. – 9. klasside õpilased.

Õppematerjali iseloomustus:
  1. Õpilase töölehed katavad teema "Loodusvööndid"  vähemalt 25 tunni ulatuses. Töölehtede ülesanded on koostatud geograafias välja kujunenud teemade käsitluse kavale. Kasutades töölehti mitmeti on õpetajal võimalus aine omandamist individualiseerida ja diferentseerida õppetööd.
  2. Töölehti toetavad PowerPointi esitlused, kus on välja toodud põhimõisted ja olulised  näitajad vastava loodusvööndi kohta, samuti sissejuhatav või kokkuvõttev esitlus kõikidest loodusvöönditest.
  3. Valik erakogu pilte mägedest ja nende asukoht Google`i kaartidel.
  4. Teema huvitavamaks esitamiseks ja kergemaks omandamiseks on koostatud terve rida mänge.
Rikkalik pildimaterjal on vajalik õpitu näitlikustamiseks, seda  eriti HEV laste puhul. Samuti võtab kaua aega vajaliku materjali otsimine Internetist ja sageli ei ole ka saadud tulemused tõesed. Seetõttu on hea, kui vastav materjal on esitatud kompaktselt.

Õppematerjali kasutamiseks on vastavalt tehniliste vahendite (arvutid, dataprojektor, dokumendikaamera, puutetundlik tahvel) olemasolule mitmeid võimalusi: töötamine kogu klassiga, individuaal- või rühmatöö organiseerimine.

Materjali käsitlemisel on võimalik rakendada mitmekesiseid õppemeetodeid:  loeng, demonstratsioon, selgitus, vaatlus, võrdlus, vestlus, rühmatöö, uurimustöö, referaadi koostamine, individuaalne juhendamine, rollimängud jne. Kogu klassiga töötades on õpiülesannete täitmiseks ja tagasiside saamiseks soovitatav kasutada puutetundlikku tahvlit. Iseseisvaks harjutamiseks ja kinnistamiseks sobivad mängud.

Lisaks PowerPointi esitlustele on õpetajal võimalus kasutada Google Earthi ning otsida animatsioonide ja videoklippide näol lisamaterjali erinevatest internetiportaalidest.

Õppematerjali käsitlemisega seonduvalt on võimalik tutvustada Aastatuhande arengueesmärke, maailmakooli ja arengumaade probleeme ning globaalseid keskkonnaprobleeme.

Lähtudes õpilaste teadmistest ja oskustest võib töölehti ja esitlusi vajadusel muuta.
Lehekülg töötab paremini Mozilla Firefox`iga ja Google Chrome`ga avades.


Helle Anijärv
Tartu Hiie Kooli geograafiaõpetaja


Õigused materjalile on kaitstud Creative Commonsi Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 litsentsiga http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/